X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
http://s4.picofile.com/file/8177929676/bahar.jpg

سیاب وآسیابانی درزمانهای قدیم جزومشاغل مهم

بودچراکه نان قوت غالب مردم از گندمی که دست

رنج خودکشاورزان بوددراین اسیابها آرد میشدتا

برای مصرف سالیانه آنهاآماده شود این آسیابها در

کنار رودها وجویهای پر آب قرار داشتنددرتفرش

نیز چندین آسیاب درکنار رودخانه آبکمر وچند نقطه

 دیگرتفرش وجودداشت که امروزه فقط خرابه هایی

 از آنها بجای مانده است

برخی از آنها عبارت بودند از:

آسیاب حاج علی ودو آسیاب دیگر در دره آبکمر

آسیاب درقلعه

آسیاب شمس آباد

آسیاب شاهک