http://s4.picofile.com/file/8177929676/bahar.jpg
شهرک اصناف تفرش به عنوان دومین شهرک اصناف در استان
مرکزی درسال 1390 درزمینی به مساحت 7 هکتار در ابتدای

جاده رودبار وبه منظور متمرکز کردن صنوف مزاحم احداث گردید
وتاکنون 127 قطعه زمین واگذار شده که بتدریج توسط مالکین
ساخته شده ودر مسیر بهره برداری قرار میگیرد همچنین
عملیات جدول گذاری وزیرسازی وآسفالت درحال انجام است
همچنین عملیات گازرسانی به شهرک هم سال گذشته انجام
شد که امید است با ایجاد تمام زیرساخت های لازم برای این

 شهرک صنوف مزاحم از داخل شهر به این مکان انتقال یابد

عکسهایی از شهرک اصناف